fbpx
Salgs- og leveringsbetingelser

 

Trend Snedkeri A/S

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser pr. 10/1 2018

 1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Trend Snedkeri A/S,  CVR nr. 38795368, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter til såvel privat- som erhvervskunder (”Kunden”).

1.2 Ændringer. Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre Betingelserne til hver en tid – dog med et varsel på 90 dage, som meddeles kunden.

 2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med virksomhedens tegninger og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om virksomhedens salg og levering af produkter til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget. For at undgå fejl i leverancen, er kunden forpligtet til at sammenligne indholdet af bestillingen og ordrebekræftelsen idet ordre-bekræftelsen betragtes som bekræftelse på den endelige aftale, uanset at der måtte være uoverensstemmelser mellem det senest foreliggende skriftlige tilbud eller tegninger og ordrebekræftelsen.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt, og senest inden 4 dage fra modtagelse af ordrebekræftelsen. Herefter anses ordrebekræftelsens indhold som bindende. Ønsker kunden efter udløbet af fristen at der foretages ændringer i ordren beregnes et ændringsgebyr på kr. 1.200,00 ud over de med ændringen eventuelt forbundne ekstra omkostninger (betinget af at produktionen ikke er opstartet). Hvidevare og andet tilbehør, der ikke fremgår af ordrebekræftelsen, medfølger ikke uanset at disse måtte være indtegnet på tegningsmaterialet. Såfremt kunden selv leverer hvidevarer, er kunden ansvarlig for kontrol af hulmål m.m. på de pågældende elementer i ordrebekræftelsen.

3. Produkter

3.1 Produkter. Produkter, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.2 Ansvarsbegrænsning. Produkter, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, skal behandles som produktbeskrivelsen foreskriver. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug på anden måde. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling. Kunden skal betale kontant eller ved overførsel til virksomhedens konto i Nykredit Bank A/S konto nr. 8117 4565813, eller ved den påtrykte forfaldsdato eller senest 30 dage efter fakturamodtagelse, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Som a`conto betales 30 % (oprundet til nærmeste tusind) senest 4 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Yderligere 60 % (oprundet til nærmeste tusind) af ordrebeløbet forfalder på det aftalte leveringstidspunkt og betalingen må være virksomheden i hænde senest dagen efter. Restbeløbet forfalder når monteringen er færdigmeldt af montør. Skal virksomheden ikke forestå monteringen forfalder hele restbeløbet 4 dage før det aftale leveringstidspunkt og betalingen må være virksomheden i hænde inden leveringen finder sted.Der pålignes rykkergebyrer på kr. 100,00 i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Udsættes det aftalte leveringstids- og/eller monteringstidspunkt på grund af kundens forhold er kunden på trods af den udskudte levering/montering forpligtet til at overholde de aftalte betalingstidspunkter i forhold til den oprindeligt aftalte tidsplan. I tilfælde af udskudt levering er kunden dog berettiget til at tilbageholde betalingen for monteringen, dog maksimalt 10 % af det samlede ordrebeløb indtil monteringen har fundet sted.Udsættes et aftalt monteringstidspunkt på grund af kundens forhold angiver virksomheden ensidigt hvornår monteringen kan finde sted idet kunden er forpligtet til at vente på at der bliver en montør ledig.

4.3 Ejendomsforbehold. Uanset aftalte leveringsbetingelser om overgang af risiko mm. beholder Virksomheden ejendomsretten til alle leverede produkter uanset, hvilke ordrer produkterne hidrører, indtil Virksomheden har modtaget fuld betaling for ethvert mellemværende mellem Virksomheden og Kunden, eller indtil umiddelbart før produkterne er solgt videre fra Kunden til egne kunder.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

6. Tilbud

6.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

7. Levering

7.1 Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer ifølge ordre-bekræftelsen, idet der dog tages forbehold for leverings-hindringer af force majeure agtig karakter, hvilket medfølger at virksomheden ikke er ansvarlig for forsinkelser som skyldes omstændigheder udenfor sælgers rimelige kontrol., og virksomheden har i sådanne tilfælde ret til udsættelse med leveringen. Sådanne omstændigheder kan være strejke, terrorhandlinger, krig, problemer med leverandører, transport eller produktion, tiltag fra myndigheder samt naturkatastrofer eller lignende. Køber er ikke berettiget til at kræve erstatning i tilfælde af forsinket levering.

7.2 Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Den aftalte leveringstid er ikke bindende for virksomheden, såfremt Kunden ikke overholder eventuelt aftalte betalingsterminer vedrørende forudbetaling, åbning af remburs eller udstedelse af bankgaranti. For leverancer, hvor Kunden efter aftalens indgåelse skal fremsende oplysninger, specifikationer, tegninger eller lignende, er den aftalte leveringstid kun bindende for Virksomheden, såfremt det pågældende materiale er modtaget til aftalt tid.

7.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

7.4 Adgangsforhold. Kunden forpligter sig til at sørge for fri adgang til boligen/lejligheden, således at der kan benyttes stor lastbil (18x4x3 meter) samt sækkevogn helt op til indgangen. der skal være ryddet hele vejen ind til rummet hvor varerne skal placeres, og der skal udlægges pap som underlag.I tilfælde af ovenstående ikke er i orden, medfører det kunden alle de meromkostninger dette måtte medføre virksomheden ifm. endelig levering.

8. Montering

8.1 Montering. Såfremt virksomheden skal forestå monteringen skal dette fremgå af ordrebekræftelsen. Er montering ikke angivet i ordrebekræftelsen er ordren ekskl. montering.Virksomheden monterer kun de elementer som fremgår af ordrebekræftelsen og foretager ikke supplerende tilretninger eller andet afledet arbejde. Evt. montering påbegyndes i ugen efter leveringsugen (med mindre andet er aftalt).Det er en betingelse for sælgers påbegyndelse af monteringen, at der ikke samtidig er andre håndværkere til stede i rummet hvori monteringen skal foregå, at rummet er ryddet og klar til montering, at alle stik, afløb samt aftræk til emhætte mv. er fremført som ifølge tegning.Det forudsættes at samtlige hvidevarer som skal have monteret blændlåger er leverede og klar, således at blændlåger kan monteres på hvidevarerne samtidig med monteringen af køkkenet. Virksomheden foretager ikke tilslutning af hvidevarer, lys- armaturer eller andre elektriske installationer samt tilslutning til vand og afløb mv.Såfremt emfang er leveret af sælger monteres dette med aftræk til loft.Spildtid, ekstra transporttid, ekstra transportomkostninger og lignende omkostninger som påføres virksomheden som følge af at kunden ikke har opfyldt betingelserne for at monteringen kan påbegyndes og afsluttes indenfor den aftalte monteringstid, faktureres særskilt.

9. Færdigmelding og mangler

9.1 Færdigmelding. Når virksomhedens montør er færdig med at montere køkkenet er kunden forpligtet til at være til stede for at overtage leverancen.Leverancen betragtes herefter som leveret og monteringen som afsluttet og køkkenet henstår herefter for kundens regning og risiko.

9.2 Mangler. Virksomheden forbeholder sig ret til at afhjælpe eventuelle mangler.

10. Reklamation

10.1 Reklamation. Eventuelle reklamationer skal uden ugrundet ophold fremsættes skriftligt direkte overfor virksomheden. Kunden er uberettiget til at tilbageholde evt. restbetaling der overstiger eventuelle udbedringsomkostninger.Skyldes reklamationen en fabrikationsfejl i garantiperioden, dækker virksomheden reklamationsomkostningerne. Men er reklamationen en transportskade (som ikke er anmeldt korrekt, monteringsfejl eller forkert vedligeholdelse, vil kunden blive faktureret for kørsel samt besigtigelse af fejlen (525,- excl. moms pr. påbegyndt time).

11. Garanti

11.1 Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter er fri for væsentlige fejl og mangler i design og materialer i det antal måneder, som fremgår af produktbeskrivelsen for det enkelte produkt. For produkter, der udskiftes under garanti, indtræder ny tilsvarende garantiperiode.

11.2 Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: almindelig slitage, opbevaring, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

11.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

11.4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte produkter til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for produktet under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for produkter under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

11.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at udskifte eller reparere produktet.

11.6 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 11.

12. Ansvar

12.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

12.2 Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

12.3 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

13. Immaterielle rettigheder

13.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

13.2 Krænkelse. Hvis leverede produkter krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden for egen regning: sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter, ændre de krænkende produkter, så de ikke længere krænker, erstatte de krænkende produkter med nogle, der ikke krænker, eller tilbagekøbe de krænkende produkter til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 10 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

14. Gældende ret og værneting

14.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

14.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK